Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 2
Undanfari: DAN2A05


Lýsing á efni áfangans:

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist dýpri og sérhæfðari orðaforða en áður og geti nýtt sér hann í öllum færniþáttum. Þeir eiga að geta tjáð sig lipurt bæði munnlega og skriflega. Nemendur fá þjálfun í að vinna sjálfstætt að verkefnum og geta lagt mat á eigin vinnu. Nemendum er áfram veitt innsýn í danska menningu og siði.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • danska menningarsvæðinu og hvernig danska nýtist á norræna menningarsvæðinu almennt
 • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta danska menningu
 • orðaforða til undirbúnings náms á háskólastigi
 • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja eðlilegt talað mál við mismunandi aðstæður sem og algengustu orðasambönd sem einkenna það
 • lesa fjölbreyttar gerðir texta og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð textans eða viðfangsefnisins
 • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • rita margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu
 • beita meginreglum danskrar málfræði og setningafræði

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja daglegt mál svo sem samræður og fjölmiðlaefni, inntak erinda og annað tiltölulega flókið efni sem hann hefur kynnt sér
 • tileinka sér innihald ritaðs texta og nýta það á mismunandi hátt
 • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt og geta brugðist við og tjáð skoðanir sínar um efni þeirra
 • lesa á milli línanna og átta sig á dýpri merkingu texta
 • tjá sig hiklaust og taka þátt í samræðum við ólíka viðmælendur
 • skiptast á skoðunum og setja fram hugmyndir sínar af talsverðu öryggi, koma þeim kunnáttusamlega til annarra og bregðast við viðmælendum.
 • tjá sig skýrt og lipurlega fyrir áheyrendum um sérvalið efni sem nemandinn hefur kynnt sér
 • skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
 • skrifa margs konar texta og fylgja þeim rithefðum sem við eiga hverju sinni
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
 • meta eigið vinnuframlag