Framhaldsskólaeiningar: 4
Þrep: 3
Undanfari: ENS3C04


Lýsing á efni áfangans:

Þessi áfangi er lokaáfangi á Tungumála- og félagsgreinasviði. Hugsanlegt er að hann greinist í tvennt. Annars vegar í áfanga í málvísindum og bókmenntum (áfangi I) og hins vegar áfanga sem leggur áherslu á lestur greina úr félagsvísindum og almennt akademískt læsi (áfangi II).

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:


Áfangi I

 • skilja samhengi málsögu, menningar og bókmennta
 • lesa sér til ánægju eða upplýsingar bókmenntatexta frá ýmsum tímabilum
 • gera talsverðar kröfur til lesandans, ekki síst varðandi myndmál og stílbrögð
 • beita ritmálinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og persónlegum, prófa ólík stílbrigði og málsnið

 

Áfangi II

 • nota tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan hátt í samræðum um mál sem eru efst á baugi hverju sinni
 • skilja almennt talað mál þar sem frásögnin er ekki sett skipulega fram eða verið að talað um flókna hluti
 • beita ritmálinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og persónlegum, prófað ólík stílbrigði og málsnið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:


Áfangi I

 • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og viðhorfum sem liggja þar til grundvallar.
 • búa yfir hæfni til að lesa og greina bókmenntatexta með frá helstu ítmabilum enskrar bókmennta- og málsögu.
 • greina líkingamáli og flókinn orðaforða sem og bókmenntafræðihugtökum
 • gera grein fyrir viðfangsefnum sínum á lipurri, blæbrigðaríkri og að mestu hnökralausri ensku
 • vinna sjálfstæða heimildaritgerð á ensku og þannig hagnýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýnan hátt
 • geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og brugðist við fyrirspurnum
 • tjá tilfinningar, nota hugarflugið og  beita stílbrögðum, t.d. myndmáli og líkingamáli

 

Áfangi II

 • beita sjálfstæðum vinnubrögðum við lestur á flóknari orðaforða og setningagerð
 • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta, s.s. í bókmenntaverkum og öðrum textum
 • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og geta lagt gagnrýnið mat á undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar
 • hagnýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýnan hátt
 • beita málinu án meiriháttar vandkvæða til að geta tekið fullan þátt í umræðum um mál sem eru ofarlega á baugi í heiminum eða eftir fyrirlestra um ýmis efni
 • flytja vel uppbyggða kynningu eða greinargerð, bregðast við fyrirspurnum og rökstutt mál sitt með dæmum
 • skrifa gagnorðan og skilmerkilegan texta, koma með rök með og móti og fylgja reglum um heimildanotkun.


Námsmat

Námsmat í áfanganum endurspeglar efnistök hans, áherslur og eru hæfniviðmiðin hér að ofan til grundvallar. Námsmatið er fjölbreytt, rétt eins og áfanginn. Lokaeinkunn byggir á frammistöðu í ritun, flutningi munnlegs verkefnis og frammistöðu í tímum. Nemendur þreyta lokapróf í áfanganum sem gildir aldrei meira en 50%.