Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 1
Undanfari: FRA1B05


Lýsing á efni áfangans

Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Áfram eru nemendur eru þjálfaðir í lesskilningi, tali, hlustun og ritun þar sem menning frönskumælandi landa er fléttuð er inn í kennsluna.
Í þessum áfanga er aukin áhersla á frönskumælandi lönd víða um heim. Nemendur auka orðaforða sinn og þjálfast í nýjum málfræðiatriðum með hliðsjón af færnimarkmiðum áfangans. Að mestu er lokið við að fara yfir grundvallarþætti fransks málkerfis. Frásagnir í nútíð, þátíð og framtíð eru æfðar munnlega og skriflega. Sem fyrr eru  nemendur hvattir til sjálfstærar vinnu og að þeir nýti sér ýmis hjálpargögn, s.s. orðabækur, málfræðibækur og netið við upplýsingaöflun. Samhliða vinnu með aðalkennslubók lesa nemendur einfalda skáldsögu eða smásögur.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum þrepsins
 • öllum helstu grunnatriðum fransks málkerfis
 • frönskumælandi löndum og fengið aukna innsýn í menningu, helstu samskiptavenjur og siði þjóðanna
 • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli og vera meðvitaðri en áður um muninn á ólíkum málsniðum

Nemandinn skal hafa öðlast leikni í að:

 • fylgjast með frásögnum eða samtölum um almenn efni eða sérhæfðari málefni sem hann þekkir þar sem talað er skýrt og greinilega
 • fylgja söguþræði í einföldum eða einfölduðum bókmenntatextum
 • geta aflað sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga
 • geta spurt og svarað spurningum um atburði í þátíð, nútíð og framtíð
 • skrifa frásagnir um ýmis efni, t.d. ferðasögu, endurminningu eða framtíðaráform
 • skilja texta um almennt og sérhæfðara efni sem fjallað er um í áfanganum
 • skilja einfalda texta um staðreyndir sem varða persónuleg eða menningarleg málefni
 • ræða við aðra um daglegt líf sitt, liðna atburði og áform, t.d. í tengslum við ferðalög
 • lýsa skriflega nokkuð nákvæmlega ýmsu sem snertir daglegt líf, t.d. daglegum athöfnum, fólki, fatnaði, útliti og stöðum/umhverfi

Nemandinn skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • beita viðeigandi aðferðum við lestur eftir því hver tilgangurinn er hverju sinni
 • tjá sig betur en áður munnlega um hvað honum líkar eða mislíkar, lýsa mismunandi hlutum og bera saman ólík atriði, fólk o.fl.
 • fylgjast með frásögnum og ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum ef efnið er mjög kunnuglegt
 • afla sér ýmissa upplýsinga úr mæltu máli, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér í námi og starfi
 • tileinka sér aðalatriðin í stuttum og/eða einföldum rauntextum af ýmsu tagi og geta dregið ályktanir af því sem hann les
 • lesa skáldskap við hæfi og tjá skoðun sína
 • takast á við flestar algengar aðstæður í almennum samskiptum
 • geta beitt mismunandi málsniðum
 • segja frá eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
 • miðla á einfaldan hátt efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á í ræðu og riti
 • skrifa um hugðarefni sín, ýmis málefni og atburði, ímyndaða eða raunverulega, í þátíð, nútíð og framtíð
 • gera stuttan útdrátt úr frásögn, t.d. bókmenntatexta eða blaðagrein
 • skipuleggja nám og námsaðferðir við hæfi
 • nýta þekkingu og leikni til að leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • meta eigið vinnuframlag og framfarir í áfanganum
 • þróa með sér aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í frönskunámi