Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 2
Undanfari: FRA1C05


Lýsing á efni áfangans

Í þessum fyrsta áfanga frönskunnar á 2. þrepi halda nemendur áfram að auka færni sína í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Nemendur auka orðaforða sinn jafnt og þétt. Áfanginn er í ríkari mæli en áður þematengdur og meiri áhersla lögð á menningu og þjóðfélagsmál.
Meðal efna sem tekin fyrir eru ýmis mál sem eru efst á baugi í Frakklandi og öðrum frönskumælandi löndum og snerta t.d. ungt fólk, deilumál í Frakklandi og götulist. Samhliða þessari vinnu er lesin léttlestrarbók og ýmis verkefni unnin út frá henni. Nemendur þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum, m.a. í ýmiss konar verkefnum í tengslum við þemu áfangans og fá meiri þjálfun í að tjá sig í ræðu og riti en rúmast hefur í fyrri áföngum.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • ýmsum sérhæfðum þáttum í menningu og þjóðfélagsgerð Frakklands með áherslu á líf ungs fólks þar í landi
 • ólíkum viðhorfum og gildum sem eru Frakklandi og öðrum frönskumælandi löndum, einkum meðal ungs fólks og geta tengt þau eigin reynslu, samfélagi og menningu
 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans, þ.m.t. flóknari orðasamböndum en áður
 • notkun frönskunnar til að mæta hæfniviðmiðum áfangans bæði munnlega og skriflega
 • vera enn meðvitaðri en áður um ólík málsnið

Nemandinn skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja nokkuð vel þegar rætt er um málefni daglegs lífs eða málefni sem hann þekkir vel
 • greina aðalatriði í frásögn, sjónvarps- eða útvarpsefni sem fjalla um afmörkuð málefni
 • skilja betur en áður orð og orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talmál
 • skilja stuttar greinar t.d. í tímaritum, dagblöðum og á netinu um ýmis efni með hjálp orðabóka og uppsláttarrita og skima nokkuð þunga texta sem tengjast þemum áfangans þannig að hann skilji aðalatriðin
 • taka þátt í samtali um afmörkuð, undirbúin efni
 • halda stutta og hnitmiðaða kynningu á efni sem hann hefur undirbúið fyrirfram
 • skrifa texta af fjölbreyttara tagi en áður um efni sem tengist viðfangsefnum áfangans

Nemandinn skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • greina aðalatriði í daglegu máli, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, ef hann þekkir til efnisins og talað er nokkuð skýrt
 • tileinka sér efni ritaðra texta af ýmsu tagi og hagnýta á mismunandi hátt
 • lesa skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi og eiga auðveldara en áður með að túlka hann og tjá sig munnlega og skriflega um efni hans
 • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel til og geta betur en áður beitt málfari og málsniði við hæfi hverju sinni
 • skiptast á skoðunum við aðra um framtíðaráform, framtíðarsýn og önnur málefni sem tengjast námsefninu og geta betur en áður rökstutt mál sitt
 • taka þátt í einföldum skoðanaskiptum og færa rök fyrir máli sínu
 • tjá sig á nokkuð skýran hátt um ýmis almenn efni eða sérhæfðari efni sem hann hefur kynnt sér vel
 • skrifa flóknari og fjölbreyttari texta en áður um ýmis efni
 • skilja einfalda eða einfaldaða bókmenntatexta og hafa betra vald á að túlka þá en áður
 • gera útdrátt eða eigin hugleiðingar út frá frásögn í greinum, bókmenntatextum o.fl.
 • skrifa samantekt byggða á tilteknu efni, t.d. stuttri blaðagrein
 • nýta markvissar en áður upplýsingatækni og ýmis hjálpargögn við textasmíð
 • sýni gagnrýna hugsun og skipulögð vinnubrögð við lausn viðfangsefna
 • geti nálgast viðfangsefnið á mismunandi og viðeigandi hátt
 • meta eigið vinnuframlag og annarra í mismunandi viðfangsefnum.