Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 2
Undanfari: ÞÝS2A05


Lýsing á efni áfangans:

Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér.

Enn er lögð áhersla á að efla menningarvitund þeirra og þekkingu á staðháttum og siðum þýskumælandi landa.

Áfram er unnið með alla færniþættina með aukinni áherslu á munnlega tjáningu. Textar verða lengri og þyngri og unnið er með ákveðin þemu og mismunandi textaform, s.s rauntexta, bókmenntaefni, hljóð- og myndefni. Nemendur vinna að hluta til sjálfstætt, m.a. verkefni að eigin vali.

Nemendur auka orðaforða sinn og færni.

Gerðar eru auknar kröfur um sjálfstæð vinnubrögð og árangursríka námstækni.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • mannlífi, menningu og siðum í þýskumælandi löndum með áherslu á líf ungs fólks og geta tengt það eigin reynslu

 • samskiptavenjum og mismunandi notkun málsins eftir aðstæðum

 • ólíkum textagerðum, s.s. skáldsögum, smásögum, kvikmyndum og hlustunarefni

 • grundvallarþáttum þýska málkerfisins

 • formgerð og uppbyggingu texta og mismuninum á töluðu og rituðu máli

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná hæfnimarkmiðum áfangans


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja talað mál um kunnugleg efni og greina aðalatriði í fjöl- og myndmiðlum þegar fjallað er um afmörkuð málefni

 • lesa margs konar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni

 • afla sér hagnýtra upplýsinga, taka þátt í samræðum um afmörkuð undirbúin efni og um efni sem hann þekkir

 • segja frá á skýran hátt og halda stutta kynningu á undirbúnu efni með því að beita framburði og málnotkun á sem réttastan hátt

 • skrifa styttri samfelldan texta, t.d. samantekt úr kvikmynd og ýmsum textum

 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn, svo sem orðabækur, við ritun texta

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja daglegt mál, s.s. samræður svo og fjölmiðlaefni sem hann þekkir og bregðast rétt við

 • fjalla á nokkuð ítarlegan hátt, munnlega og skriflega, um efni sem hann hefur kynnt sér og tjá eigin skoðanir og persónulega reynslu þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín

 • skrifa ýmis konar texta og fylgt þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig

 • beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum og leysa úr málum sem upp geta komið

 • tileinka sér efni mismunandi texta og geta dregið ályktanir ef efnið er kunnuglegt

 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra

 • meta eigið vinnuframlag og framfarir í málinu

 • sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin get