Við Menntaskólann á Akureyri er í boði hraðlína, þar sem teknir eru inn nemendur sem lokið hafa 9. bekk grunnskóla. Sérstakir umsjónartímar eru einu sinni í mánuði þar sem nemendur á hraðlínu hittast ásamt verkefnisstýru og þeir fá því stuðning og aðhald svo þeir aðlagist námi og lífi í MA sem best. Með þessu ná góðir nemendur að takast á við krefjandi verkefni og flýta námi sínu til stúdentsprófs um eitt ár.

Umsóknargögn fyrir skólaárið 2023-2024

Skilyrði til inntöku á hraðlínu almennrar bóknámsbrautar:

  • Nemandinn hafi hlotið yfir 8 eða B+ í einkunn í níunda bekk grunnskóla.
  • Umsögn frá grunnskóla um námslega stöðu umsækjandans og mat skólans á því hvort þetta val telst vera raunhæfur kostur fyrir hann.
  • Bréf frá umsækjanda þar sem hann gerir grein fyrir hvers vegna hann sækir um þetta nám og af hverju hann telur sig undir það búinn.
  • Viðtal við foreldra og nemendur.
  • Fjöldi nemenda á hraðlínu er takmarkaður og skólinn mun velja þá sem hann telur hæfasta hverju sinni.

Skólanum er heimilt að taka mið af fleiri gögnum en lokaeinkunnum úr grunnskóla og eru umsækjendur hvattir til að senda með umsókn sinni þau viðbótargögn sem þeir telja að gefi betri mynd af þeim í lífi og starfi. Sem dæmi má nefna staðfestar upplýsingar um þátttöku og árangur í félagsstarfi, öðru námi, keppnum af ýmsu tagi í íþróttum, listum, tungumálum eða raungreinum og niðurstöður samræmdra könnunarprófa.

 Kennsluhættir:

Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru notaðar og leitast við að miða kennslu sem mest við þarfir hvers og eins. Hugmyndafræðin um einstaklingsmiðað nám er nýtt þar sem hægt er að koma henni við. Verkefnisstjóri og kennarar halda fundi eftir þörfum til að samræma störf sín og áherslur og leitast við að haga kennsluaðferðum þannig að námið verði annars vegar fjölbreytilegt og áhugavert og hins vegar krefjandi fyrir alla nemendur.

Foreldrasamstarf:

Kynningarfundur fyrir foreldra er haldinn að lokinni skólasetningu og þar gefst foreldrum tækifæri til að hitta umsjónarkennara. Auk þess hefur verkefnastýra hraðlínu samband við foreldra eftir miðannarmat, oftast í tölvupósti. Mikið er lagt upp úr sterkum tengslum heimilis og skóla í því augnamiði að styrkja nemandann í náminu og stuðla að góðri líðan í skólanum.

Námsframvinda:

Sömu reglur gilda í meginatriðum um framvindu náms á hraðlínu og annarra nemenda á fyrsta ári. Nemandi þarf að standast alla undanfara til að geta hafið nám á öðru ári við MA.

Annað:

Umsjón með nemendum er mikilvæg á þessari braut. Áhersla er lögð á örugga móttöku nemendanna, stuðlað að góðum félagatengslum og samstöðu í hópnum.