Á kjörnámsbraut taka nemendur ákveðinn brautarkjarna og velja sér þá sérhæfingu sem þeir kjósa að leggja áherslu á í námi sínu. Námsferill nemenda á kjörnámsbraut er skipulagður í samráði við brautastjóra. Brautin veitir góðan almennan undirbúning fyrir nám á háskólastigi, ásamt því að veita góðan og sértækan undirbúning í þeim námsgreinum sem nemendur leggja sérstaka áherslu á.

Forkröfur

Almenn inntökuskilyrði eru að nemendur hafi hlotið B eða hærra í ensku, íslensku og stærðfræði á grunnskólaprófi. Ef fleiri sækja um skólann en hægt er að innrita áskilur skólinn sér rétt til að velja þá nemendur sem hann telur hafa bestan undirbúning hverju sinni. Nánar er kveðið á um inntökuskilyrði í skólanámskrá.

Skipulag

Nám á kjörnámsbraut er fyrst og fremst bóklegt og samanstendur af kjarna og vali sem byggist á þeirri sérhæfingu sem nemandinn velur. Skipulagið byggir bæði á bekkjar- og áfangakerfi.

Námsmat

Í skólanum er lögð áhersla á fjölbreyttar aðferðir við námsmat sem fer fram með mismunandi hætti eftir ákvörðun kennara, í samræmi við skólanámskrá.

Reglur um námsframvindu

Lágmarkseiningafjöldi á brautinni er 200 einingar. Fullt nám er að meðaltali 33 einingar á önn. Lágmarkseinkunn er 5 í öllum áföngum. Í áfangalýsingum koma fram skilyrði um undanfara og í skólananámskrá er kveðið á um reglur um námsframvindu og skólasókn.

Hæfnisviðmið

 • takast á við nám á háskólastigi, sérstaklega á því sérsviði sem hann hefur valið sér
 • búa yfir góðri, almennri þekkingu á sínu sérsviði
 • vera læs á menningu og siði ýmissa menningar- og málsamfélaga
 • geta tjáð sig skýrt og skipulega í ræðu og riti og fært rök fyrir skoðunum sínum á vandaðri íslensku
 • afla gagna, vinna úr, meta og miðla upplýsingum á gagnrýninn hátt
 • beita sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum
 • lesa og greina rannsóknarniðurstöður
 • taka þátt í rökræðum um samfélagsleg málefni
 • beita skapandi og gagnrýninni hugsun
 • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðissamfélagi
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • skilja nærumhverfi sitt og stöðu þess í alþjóðlegu samhengi út frá fræðilegum forsendum
 • skilja aðstæður fólks og geta sett sig í spor þeirra sem búa við önnur skilyrði en hann sjálfur
 • gera sér grein fyrir eigin ábyrgð í vist- og umhverfismálum og hvernig hann getur miðlað reynslu sinni og þekkingu til góðs í átt að sjálfbærni

Brautarkjarni
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Danska DANS 2AA05(MA) 0 5 0
Enska ENSK 2AA05(MA) 2BB05(MA) 2BL04(MA) 0 14 0
Heilsa, lífsstíll HEIL 1HL02(MA) 1HN02(MA) 1HS01(MA) 1HÞ01(MA) 6 0 0
Íslenska ÍSLE 2MÁ05(MA) 3FR05(MA) 3LB05(MA) 0 5 10
LÆSI LÆSI 2ME10(MA) 2NÁ10(MA) 0 20 0
Náms- og starfsval NÁMS 1AA01(MA) 1 0 0
Stærðfræði STÆR 2AJ05(MA) 2FF05(MA) 0 10 0
Einingafjöldi 71 7 54 10

Bundið pakkaval
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Franska
Franska FRAN 1AA05(MA) 1BB05(MA) 1CC05(MA) 15 0 0
Einingafjöldi 15 15 0 0
Þýska
Þýska ÞÝSK 1AA05(MA) 1BB05(MA) 1CC05(MA) 15 0 0
Einingafjöldi 15 15 0 0

Frjálst val

Nemendur velja að lágmarki 114 framhaldsskólaeiningar til viðbótar við brautarkjarna sem er 86 einingar. Mikilvægt er að nemendur dýpki sig í ákveðnum greinum, til dæmis tónlist, til að vera betur í stakk búnir að takast á við frekara nám og mæta aðgangsviðmiðum þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla. Nemendur þurfa að hafa kröfur aðalnámskrár um hlutföll hæfniþrepa til hliðsjónar við val sitt.