Þýska 5

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: ÞÝSK1DD05
Í þessum áfanga er byggt áfram á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa þegar tileinkað sér. Enn er lögð áhersla á að efla menningarvitund þeirra og þekkingu á staðháttum og siðum þýskumælandi landa. Áfram er unnið með alla færniþættina með aukinni áherslu á munnlega tjáningu. Unnið verður með fjölbreyttara námsefni en áður s.s. mismunandi textaform, hljóð- og myndefni. Nemendur auka orðaforða sinn og færni í notkun málsins. Gerðar eru auknar kröfur um sjálfstæð vinnubrögð og árangursríka námstækni.

Þekkingarviðmið

 • mannlífi, menningu og siðum í þýskumælandi löndum
 • samskiptavenjum og mismunandi notkun málsins eftir aðstæðum
 • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
 • formgerð og uppbyggingu texta og mismuninum á töluðu og rituðu máli
 • flóknari orðaforða sem er nauðsynlegur til að ná hæfnimarkmiðum áfangans

Leikniviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni og greina aðalatriði í fjöl- og myndmiðlum þegar fjallað er um afmörkuð málefni
 • lesa margs konar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • afla sér hagnýtra upplýsinga, taka þátt í samræðum um afmörkuð undirbúin efni og um efni sem hann þekkir
 • halda stuttar kynningar og beita framburði og málnotkun á sem réttastan hátt
 • skrifa frásagnir um ýmis efni
 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn, svo sem orðabækur, við ritun texta

Hæfnisviðmið

 • skilja daglegt mál og bregðast rétt við
 • fjalla á nokkuð ítarlegan hátt, munnlega og skriflega, um efni sem hann hefur kynnt sér
 • tjá eigin skoðanir og persónulega reynslu
 • skrifa ýmiss konar texta og geta fylgt þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig
 • beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum og leysa úr málum sem upp geta komið
 • tileinka sér efni mismunandi texta og geta dregið ályktanir um efni þeirra
 • nýta þekkingu og leikni til að leysa úr viðfangsefnum, einn eða í samstarfi við aðra
 • meta eigið vinnuframlag og framfarir
 • sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu
Nánari upplýsingar á námskrá.is