undirstöðuatriði tölfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR2RF05 (eða STÆR2RU06)
Meginefni áfangans er tölfræði, líkindareikningur og ályktanafræði. Helstu efnisþættir eru vinnsla gagna, myndræn framsetning, mælikvarðar á miðsækni og dreifingu, líkindareikningur og líkindadreifingar, úrtaksfræði, öryggisbil og tilgátuprófanir. Aðaláhersla áfangans er á þjálfun í dæmareikningi úr þessum efnisatriðum og að koma gögnum á skipulagt form, reikna helstu lýsistærðir og draga ályktanir.

Þekkingarviðmið

 • tíðnitöflum, hlutfallslegri- og samanlagðri tíðni
 • eiginleikum mismunandi rita eins og súlu-, stöpla- og skífurita
 • helstu mælikvörðum miðsækni eins og meðaltali, miðgildi og tíðasta gildi
 • helstu mælikvörðum dreifni eins og staðalfráviki, meðalfráviki og dreifisviði
 • líkindahugtakinu og helstu reikniaðferðum
 • ýmsum líkindadreifingum og eiginleikum þeirra
 • nokkrum leiðum til að velja úrtak úr þýði
 • öryggismörkum og öryggisbilum og þeim forsendum sem liggja að baki
 • tilgátuprófunum (einhliða/tvíhliða) og skekkjum í tölfræðilegum ályktunum

Leikniviðmið

 • setja upp og lesa úr tíðnitöflum
 • nota töflur til að gera súlu-, stöpla og skífurit, í höndum og í tölvu
 • reikna meðaltal, miðgildi og tíðasta gildi út frá gögnum
 • reikna staðalfrávik, meðalfrávik og dreifisvið út frá gögnum
 • reikna líkindi á einföldum atburðum
 • lesa úr töflum og finna flatarmál undir kúrfum
 • reikna út öryggismörk og öryggisbil með mismunandi forsendum
 • setja upp tilgátupróf og sannreyna þau

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausnir
 • beita skipulögðum aðferðum við að leysa verkefni og þrautir
 • klæða verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
 • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta
 • meta og gagnrýna tölfræðilegar upplýsingar í umhverfi sínu
 • tengja efni áfangans við megindlegar rannsóknaraðferðir í vísindum
Nánari upplýsingar á námskrá.is