Vist-og umhverfisfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: LÆSI2NÁ10 og LÍFF1GL05
Í áfanganum er fjallað um helstu vistferla í vistkerfum, hringrásir, fæðutengsl, stofna og framvindu. Fjallað er um áhrif vistbreytinga á loft, láð og lög. Sérstaklega eru valin íslensk vistkerfi, landlæsi, gróður, jarðvegsrof og vistheimt. Viðfangsefni tengjast nærumhverfi nemenda og samfélagi en taka um leið mið af því sem gerist í umheiminum. Umhverfismál eru í brennidepli í áfanganum og fjallað um gróðurhúsaáhrif, ósonlagið, súrnun sjávar, hringrásir efna, hnattræn umhverfisáhrif og alþjóðleg samvinnu og stefnumörkun í umhverfismálum. Fjallað er um náttúrusiðfræði og sjálfbæra þróun. Nemendur vinna með hugtök, þekkingu og umræðu úr umhverfisfræði sem tengjast orkugjöfum og auðlindanýtingu. Nemendur kynnast mismunandi orkugjöfum, hvernig þeir eru nýttir til orkuframleiðslu og hvaða áhrif þeir hafa eftir staðsetningu í heiminum. Skoðuð eru neikvæð áhrif óendurnýjanlegra orkugjafa sem hafa aukið kröfu á notkun endurnýjanlegra auðlinda til orkuframleiðslu sem og áhrif tækniframfara á nýtingarmöguleika mismunandi orkugjafa og framtíðarsýn.

Þekkingarviðmið

 • helstu hugtökum sem snúa að vist- og umhverfisfræði
 • náttúrusiðfræði og sjálfbærri þróun
 • mismunandi orkugjöfum og orkuframleiðslu
 • neikvæðum áhrifum óendurnýjanlegra orkugjafa
 • áhrifum tækniframfara á umhverfismál

Leikniviðmið

 • afla sér gagna á gagnrýninn og ígrundaðan hátt og vinna lausnamiðað með álitamál sem upp kunna að koma í umhverfismálum
 • rökræða og rökstyðja mál sitt í ræðu og riti
 • bregðast við nýjum og krefjandi aðstæðum
 • tengja saman orsakir og afleiðingar vegna nýtingu orkuauðlinda

Hæfnisviðmið

 • skipuleggja eigin viðfangsefni og takast á við þrautir, beita gagnrýninni hugsun, vinna með álitamál og meta mögulegar lausnir
 • leysa verkefni tengd umhverfismálum
 • vera fær um að lesa í náttúruna og vera meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði jarðarbúa
 • auka víðsýni og styrkja viðhorf sitt til umhverfismála
 • gera sér grein fyrir eigin ábyrgð í umhverfismálum og hvernig hann getur miðlað reynslu sinni og þekkingu til góðs í átt að sjálfbærni
 • taka ábyrga og rökstudda afstöðu til umhverfismála
Nánari upplýsingar á námskrá.is